Področja dela

Brezplačna pravna pomoč

Plačilo odvetniških stroškov iz državnega proračuna

Do plačila pravdnih stroškov iz državnega proračuna (brezplačna pravna pomoč) je upravičena oseba, katere mesečni dohodek (lastni dohodek) oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine (lastni dohodek družine) ne presega višine dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke, in ki izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa Zakona o brezplačni pravni pomoči. Dohodkovni cenzus za dodelitev brezplačne pravne pomoči trenutno znaša 785,50 EUR. To pomeni, da je do brezplačne pravne pomoči upravičena samska oseba, katere mesečni neto dohodek ne presega 785,50 EUR oziroma oseba, ki živi v družinski skupnosti, kjer povprečni mesečni neto dohodek na družinskega člana ne presega 785,50 EUR. Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se izračuna tako, da se seštejejo neto dohodki vseh družinskih članov, seštevek pa se deli s številom družinskih članov.

O upravičenosti do brezplačne pravne pomoči odloča služba za brezplačno pravno pomoč tistega sodišča, na območju katerega ima prosilec stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež, in sicer:

  • okrožnega sodišča, v zadevah, za katere so pristojna sodišča s splošno pristojnostjo,
  • delovnega in socialnega sodišča, v zadevah individualnih in kolektivnih delovnih sporov ter socialnih sporov,
  • upravnega sodišča, v zadevah upravnih sporov.

Strankam nudimo pomoč in zastopanje pri pridobitvi pravice do brezplačne pravne pomoči.

041 867 085