Področja dela

Delovno pravo

Delovno pravo je celota predpisov, ki urejajo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev v delovnem razmerju (individualno delovno pravo). Poleg tega gre tudi za predpise, ki urejajo pravice in obveznost v razmerju med združenji delavcev in združenji delodajalcev (kolektivno delovno pravo). Temeljna pravila individualnega delovnega prava so urejena v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Temeljna pravila kolektivnega delovnega prava pa so urejena v Zakonu o kolektivnih pogodbah (ZKolP).

Pravice delavcev so določene v ZDR-1, v drugih zakonih (npr. Zakon o minimalni plači, Zakon o varnost in zdravju pri delu) ter v kolektivnih pogodbah. Posebnosti za javne uslužbence so urejene v Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU), Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Zakonu o delavcih v državnih organih (ZDDO) in še v nekaterih drugih interventnih zakonih.

Med delavci in delodajalci pogosto pride do sporov glede sklenitve ali odpovedi pogodbe o zaposlitvi, glede plačila za delo, povračila stroškov, plačila prispevkov, nadur, delovnega časa, odpravnine, ...

V primeru nesreče pri delu se pogosto zastavi vprašanje odškodninske odgovornosti delodajalca. Delodajalec je delavcu odgovoren za povrnitev škode, če so izpolnjeni pogoji za objektivno ali krivdno odškodninsko odgovornost. Objektivna odškodninska odgovornost je podana, če je do nesreče prišlo pri nevarni dejavnosti ali v zvezi z nevarno stvarjo (npr. delo na višini, delo z nevarnim strojem). Krivdna odškodninska odgovornost delodajalca pa je podana, če je vzrok za nesrečo v tem, da je delodajalec opustil predpisane ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu (npr. delo ni bilo ustrezno organizirano, niso bili zagotovljeni zaščitni pripomočki itd). 

Na področju delovnega prava nudimo zlasti naslednje odvetniške storitve:

  • pravno svetovanje,
  • sestava pogodbe o zaposlitvi,
  • sestava odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
  • sestava internih aktov in drugih listin,
  • zastopanje v postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
  • uveljavljanje drugih pravic iz delovnega razmerja,
  • vložitev tožbe, odgovora na tožbo in zastopanje v postopkih pred delovnim sodiščem
041 867 085