Področja dela

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo se ukvarja predvsem s pravnimi normami in institucijami, ki se nanašajo ali so povezane z gospodarskim sistemom kot celoto, zlasti organizacijo in nastopanjem gospodarskih subjektov na trgu. Pojem zajema večje število pravnih področij, ki se ukvarjajo z različnimi vprašanji gospodarstva (status gospodarskih subjektov, predvsem družb, obligacijska razmerja pri nastopanju na trgu (gospodarske pogodbe), pravo intelektualne lastnine, varstvo konkurence, pravo vrednostnih papirjev, stečajno pravo idr. Statusno gospodarsko pravo

V Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) so določena temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja.

Gospodarske družbe se organizirajo v eni izmed oblik:

  • kot osebne družbe: družba z neomejeno odgovornostjo in komanditna družba, ali
  • kot kapitalske družbe: družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba in evropska delniška družba.

 

Gospodarske pogodbe

Gospodarske pogodbe so pogodbe, ki jih sklepajo med seboj gospodarski subjekti. Za gospodarske subjekte se štejejo gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ter samostojni podjetniki posamezniki. 

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se za gospodarske pogodbe štejejo na primer: prodajna pogodba, posojilna pogodba, najemna pogodba, podjemna pogodba, gradbena pogodba, prevozna pogodba, licenčna pogodba, skladiščna pogodba, pogodba o naročilu, komisijska pogodba, pogodba o trgovskem zastopanju, posredniška pogodba, špedicijska pogodba, pogodba o kontroli blaga in storitev, zavarovalna pogodba, pogodba o poroštvu, pogodba o nakazilu (asignaciji), pogodba o poravnavi.

Za pogodbe, ki so sklenjene med gospodarskimi subjekti ali med gospodarskimi subjekti in javnimi organi, kadar mora ena stranka dobaviti blago ali opraviti storitev (v nadaljnjem besedilu: upnik), druga stranka pa izpolniti denarno obveznost (v nadaljnjem besedilu: dolžnik), se uporablja tudi Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1). Ta med drugim določa najdaljše dopustne plačilne roke ter pravico upnika, da dolžniku v primeru zamude s plačilom zaračuna pavšalni znesek za stroške izterjave v višini 40 EUR. Poleg tega pa je upnik je upnik upravičen tudi do povračila ostalih dejanskih stroškov izterjave.

 

Pravo intelektualne lastnine

Intelektualno lastnino predstavljajo pravice industrijske lastnine ter avtorska in sorodne pravice.

Industrijska lastnina je urejena v Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1). Pravice industrijske lastnine po tem zakonu so patent, dodatni varstveni certifikat, model, znamka in geografska označba.

Avtorska pravica je urejena v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Ta zakon ureja: 1. pravico avtorjev na njihovih delih s področja književnosti, znanosti in umetnosti (avtorska pravica); 2. pravice izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, filmskih producentov, radijskih ali televizijskih (RTV) organizacij, založnikov in izdelovalcev podatkovnih baz (sorodne pravice). Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela. Avtorska pravica je enovita pravica na avtorskem delu, iz katere izvirajo izključna osebnostna upravičenja (moralne avtorske pravice), izključna premoženjska upravičenja (materialne avtorske pravice) in druga upravičenja avtorja (druge pravice avtorja). 

 

Varstvo konkurence

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) ureja omejevalna ravnanja, koncentracije podjetij, nelojalno konkurenco, oblastna omejevanja konkurence in ukrepe za preprečitev omejevalnih ravnanj in koncentracij, ki bistveno omejujejo učinkovito konkurenco, kadar povzročijo ali lahko povzročijo učinke na ozemlju Republike Slovenije. 

 

Pravo vrednostnih papirjev

Osnovna pravila o vrednostnih papirjih so določena že v Obligacijskem zakoniku. Vrednostni papir je pisna listina, s katero se izdajatelj zavezuje, da bo izpolnil na njej zapisano obveznost njenemu zakonitemu imetniku. 

Delnica kot vrednostni papir je urejena v Zakonu o gospodarskih družbah.  Ponudba vrednostnih papirjev javnosti in trgovanje z njimi na organiziranih trgih ureja Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI). Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) ureja nematerializirane vrednostne papirje, bremena na njih, njihov prenos, izpolnitev obveznosti, ki je v njih vsebovana, centralni register in dostop do podatkov, ki se vodijo v centralnem registru. Menica je urejena v Zakonu o menici (ZM). V Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) pa je urejena izvršnica.

 

Na področju gospodarskega prava nudimo zlasti naslednje odvetniške storitve:

  • pravno svetovanje,
  • sestava pogodb, aktov in drugih listin,
  • zastopanje v sodnih postopkih,
  • izterjava terjatev (dolgovi, odškodnine itd...)
041 867 085