Uporabno

Osebni stečaj

04.02.2019

osebni stečaj

Nudimo sestavo in vložitev predloga za začetek postopka osebnega stečaja in odpusta obveznosti. V nadaljevanju podajamo odgovore na nekatera najpogostejša vprašanja v zvezi s tem.


Kdo lahko gre v osebni stečaj 

Pogoj za začetek postopka osebnega stečaja je, da je dolžnik insolventen. 

Šteje se, da je dolžnik insolventen zlasti v naslednjih primerih: 

 •  če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih mesečnih prejemkov, ali 

 •  če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 eurov, ali 

 •  če dolgovi presegajo vrednost vsega njegovega premoženja 

Ali osebni stečaj avtomatično pomeni tudi odpis dolgov 

Začetek postopka osebnega stečaja še ne pomeni odpisa dolgov. Se pa znotraj postopka osebnega stečaja lahko izvede tudi postopek za odpust obveznosti. V postopku odpusta obveznosti se dolžniku najprej določi preizkusno obdobje, ki traja od dve do pet let. Izjemoma je lahko preizkusno obdobje skrajšano na 6 mesecev, kar pride v poštev zlasti pri dolžnikih, ki prejemajo nizke dohodke in so trajno nezmožni za delo (upokojenci, invalidi). Šele po izteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep o odpustu obveznosti. 

V katerih primerih se dolgovi ne odpišejo 

Namen odpusta obveznosti je poštenemu in vestnemu stečajnemu dolžniku omogočiti, da preneha tisti del njegovih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti iz premoženja, ki ga ima ob začetku postopka osebnega stečaja ali ki ga lahko pridobi med postopkom osebnega stečaja do poteka preizkusnega obdobja. To pomeni, da je odpust obveznosti lahko zavrnjen tistemu dolžniku, za katerega se izkaže, da ni ravnal vestno in pošteno. 

Odpust obveznosti ni dovoljen: 

 • če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, razen če je ta obsodba do poteka preizkusnega obdobja že izbrisana iz kazenske evidence ali če se do poteka preizkusnega obdobja izpolnijo pogoji za njen izbris na podlagi zakonske rehabilitacije, ali 

 • če je bilo o odpustu obveznosti stečajnemu dolžniku že pravnomočno odločeno v naslednjih primerih in od pravnomočnosti sklepa ali sodbe še ni preteklo deset let: 

  • če so bile stečajnemu dolžniku njegove obveznosti že odpuščene, 

  •  če je bil predlog stečajnega dolžnika za odpust obveznosti zavrnjen, ker je dolžnik kršil svoje obveznosti ali 

  • če je bil sklep oodpustu obveznosti razveljavljen. 

Poleg tega so ovire za odpust obveznosti podane tudi v naslednjih primerih: 

 • če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja ali po njegovi uvedbi dal neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davkov ali prispevkov, zaradi česar mu je pristojni davčni organ dodatno ali naknadno odmeril davek ali naložil plačilo prispevkov v znesku najmanj 4.000 evrov, 

 • če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja z neresničnimi, nepravilnimi ali nepopolnimi podatki o svojem premoženjskem položaju v svojo korist ali v korist druge fizične ali pravne osebe pridobil posojilo, subvencijo ali pomoč iz javnih sredstev v znesku najmanj 4.000 evrov,

 • če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali če je razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo,

 • če je stečajni dolžnik izvedel pravno dejanje, ki ima po 271. členu ZFPPIPP značilnost izpodbojnega pravnega dejanja in je bil v skladuz 277. členom ZFPPIPP uveljavljen zahtevek za izpodbijanjetega pravnega dejanja, ali 

 • če lahko stečajni dolžnik glede na svoj premoženjski položaj v celoti izpolni svoje obveznosti. 

Odpust obveznosti se lahko zavrne tudi v primeru, če dolžnik med preizkusnim obdobjem krši svoje dolžnosti, na primer: 

 • če nezaposlen dolžnik ne išče zaposlitve oziroma upravitelju neporoča o iskanju zaposlitve, 

 • če zaposlen dolžnik krši svoje obveznosti v delovnem razmerju in zato izgubi zaposlitev, 

 • če skriva svoje premoženje ali upravitelja ne obvesti o spremembah svojega premoženjskega stanja, 

 • če ne sodeluje z upraviteljem oziroma upravitelju ne posreduje zahtevanih podatkov ali pojasnil. 

Kateri dolgovi se ne odpišejo 

Dolgovi, za katere odpust ne učinkuje (se ne odpišejo) so zlasti naslednji: 

 • denarne kazni ali odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, 

 • v pogojni obsodbi določen pogoj vrnitve premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem, 

 • globe ali odvzem premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, 

 • odvzem premoženja nezakonitega izvora, 

 • škoda, povzročena namerno ali zaradi hude malomarnosti, 

 • zakonite preživnine, 

 • prispevki za socialno varnost, 

 • plače delavcev za zadnjih šest mesecev. 

V katerih primerih osebni stečaj ni smiseln 

Osebni stečaj praviloma ni smiseln v primeru, če ima dolžnik samo takšne dolgove, za katere odpust ne učinkuje. Osebni stečaj verjetno tudi ne bo smiseln v primeru, če ima dolžnik premoženje, dolgovi pa so precej manjši od vrednosti njegovega premoženja. 

Ali se dolg odpiše tudi poroku oziroma zastavitelju 

Če je nekdo tretji kot porok ali zastavitelj jamčil za dolžnikovo obveznost in so dolžniku v osebnem stečaju obveznosti odpuščene, bo upnik še naprej lahko zahteval plačilo svoje terjatve od poroka ali zastavitelja. 

Kako je v primeru, če je dolžnik zaposlen 

Če je dolžnik zaposlen ali če prejema druge dohodke (na primer pokojnino) sodišče izda sklep o izterjavi stalnih denarnih prejemkov in ga vroči delodajalcu oziroma drugemu izplačevalcu dohodka. Dolžniku ostane del plače v višini 76 % bruto minimalne plače. Morebitni presežek pa delodajalec oziroma izplačevalec nakazuje na poseben fiduciarni račun, ki ga odpre stečajni upravitelj. 

Če ima dolžnik otroke, ki jim mora preživljati, se mu poveča del plače, ki je izvzet iz stečajne mase. Za vsakega otroka mu pripada dodatni znesek, ki trenutno znaša 231,72 EUR. 

Ali se lahko iz stečajne mase izvzamejo regres, dnevnice ter povračila stroškov prehrane in prevoza 

Regresa, dnevnic ter povračil stroškov prehrane ni mogoče izločiti izstečajne mase. 

Potni stroški (prevoz na delo in z dela ter službena potovanja) se lahko v določenih primerih izplačajo dolžniku, če dolžnik sodišču utemelji in izkaže, da je izplačilo teh stroškov nujno za opravljanje njegovega dela. 

Kateri dokumenti so potrebni za pripravo predloga za osebni stečaj 

Za pripravo predloga potrebujemo zlasti naslednje dokumente in podatke: 

 • dokazila o dolgovih (seznam izvršb, sklepi o izvršbi, sodbe, opomini, pogodbe, računi itd.), 

 • dokazila o dohodkih (zadnje tri plačilne liste, obvestila o nakazilu pokojnine, odločba o pravici do socialnih prejemkov, izpis prometa na TRR), 

 • seznam premoženja, 

 • opis okoliščin za določitev preizkusnega obdobja (starost, zdravstveno in socialno stanje, preživninske obveznosti, razlogi za insolventnost itd.). 

Kakšni so stroški 

Odvetniška storitev sestave in vložitve predloga za začetek postopka osebnega stečaja in odpusta obveznosti se zaračuna po odvetniški tarifi ali po dogovoru. Ker so stranke, ki želijo predlagati osebni stečaj, šibkejšega finančnega stanja, se običajno dogovorimo za nižjo ceno kot jo določa odvetniška tarifa in sicer se običajno dogovorimo za ceno 150 EUR (z vključenim DDV) za fizično osebo brez dejavnosti oziroma 180 EUR (z vključenim DDV) za samostojnega podjetnika (s.p.). 

Dodaten strošek je še upravna overitev podpisa dolžnika na poročilu o premoženjskem stanju, kar znaša 3 EUR. 

Sodnih stroškov za dolžnika ni, saj je dolžnik, ki predlaga osebni stečaj, oproščen plačila sodne takse, prav tako je oproščen plačila začetnih stroškov stečajnega postopka. 

Dodatne informacije 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na nas. Kontakt.
Vse objave
041 867 085