Uporabno

STROŠKI PRAVDNEGA POSTOPKA

22.11.2020

Image title

Stranke pogosto zanima, kakšni so odvetniški stroški oziroma sodni stroški v zvezi s tožbo, koliko stane tožba, kakšen je cenik odvetniških storitev, kašna je odvetniška tarifa ipd. V nadaljevanju sledijo nekatera osnovna pojasnila v zvezi s tem.

OSNOVA ZA DOLOČITEV STROŠKOV

Osnova za določitev odvetniških stroškov in tudi za izračun sodne takse je vrednost zahtevka. Na primer pri tožbi za plačilo odškodnine v višini 100.000 EUR znaša vrednost zahtevka 100.000 EUR. Pri nedenarnih zahtevkih kot je na primer tožba za ugotovitev lastninske pravice na zemljišču (npr. na osnovi priposestvovanja) mora biti v tožbi navedena ocenjena vrednost zahtevka. Če je na primer tožnik vrednost zemljišča ocenil na 100.000 EUR, potem je to vrednost zahtevka.

SODNA TAKSA

Po vložitvi tožbe je prva stvar, ki jo tožnik dobi s sodišča, plačilni nalog za plačilo sodne takse. Višina sodne takse je odvisna od vrednosti zahtevka. V nadaljevanju je prikazana višina sodne takse glede na vrednost zahtevka (samo za vrednosti zahtevka do 110.000 EUR):

vrednost zahtevka v EUR

višina sodne takse v EUR

0 do 300

54

300 do 600

78

600 do 900

102

900 do 1.200

126

1.200 do 1.500

150

1.500 do 2.000

165

2.000 do 2.500

180

2.500 do 3.000

195

3.000 do 3.500

210

3.500 do 4.000

225

4.000 do 4.500

240

4.500 do 5.000

255

5.000 do 6.000

285

6.000 do 7.000

315

7.000 do 8.000

345

8.000 do 9.000

375

9.000 do 10.000

405

10.000 do 13.000

459

13.000 do 16.000

513

16.000 do 19.000

567

19.000 do 22.000

621

22.000 do 25.000

675

25.000 do 30.000

741

30.000 do 35.000

807

35.000 do 40.000

873

40.000 do 45.000

939

45.000 do 50.000

1005

50.000 do 65.000

1227

65.000 do 80.000

1449

80.000 do 95.000

1671

95.000 do 110.000

1893

Sodna taksa se plača sodišču. Če je tožnik šibkejšega premoženjskega stanja obstaja tudi možnost oprostitve plačila sodne takse, obročnega plačila sodne takse in odloga plačila sodne takse.

ODVETNIŠKI STROŠEK ZA TOŽBO OZIROMA ZA ODGOVOR NA TOŽBO

Tudi odvetniški stroški so odvisni od vrednosti zahtevka. V nadaljevanju je prikazana višina stroška za tožbo po Odvetniški tarifi glede na vrednost zahtevka (samo za vrednosti zahtevka do 120.000,00 EUR):

vrednost zahtevka v EUR

višina plačila brez DDV

višina plačila z DDV

0,00 do 1.800,00

120,00

146,40

1.800,00 do 6.000,00

180,00

219,60

6.000,00 do 12.000,00

240,00

292,80

12.000,00 do 21.000,00

300,00

366,00

21.000,00 do 30.000,00

360,00

439,20

30.000,00 do 39.000,00

420,00

512,40

39.000,00 do 48.000,00

480,00

585,60

48.000,00 do 60.000,00

540,00

658,80

60.000,00 do 72.000,00

600,00

732,00

72.000,00 do 96.000,00

660,00

805,20

96.000,00 do 120.000,00

720,00

878,40

Strošek za odgovor na tožbo je enak kot za tožbo.

NADALJNJI ODVETNIŠKI STROŠKI 

Če tožena stranka ne vloži odgovora na tožbo, se šteje, da priznava vsa dejstva, katera je tožnik navedel v tožbi. V takem primeru lahko sodišče brez obravnave izda zamudno sodbo, s katero odloči o tožbenem zahtevku. V takem primeru razen vložitve tožbe nadaljnje odvetniške storitve (kot je zastopanje na obravnavah) niso potrebne, zato tudi nadaljnji odvetniški stroški načeloma ne nastanejo. 

Bolj običajno pa je, da tožena stranka vloži odgovor na tožbo in v njem tožbi nasprotuje. V takem primeru je običajno potrebno na sodišče poslati še dodatne vloge (t.i. pripravljalne vloge), v katerih se podajo odgovori na navedbe tožene stranke, se navajajo dodatna dejstva in predlagajo dodatni dokazi. Dokazi (npr. zaslišanje prič, pregled listin) se izvajajo na obravnavah na sodišču, kar pomeni, da odvetnik stranko zastopa tudi na teh obravnavah.

Odvetniški stroški za pripravljalne vloge so (enako kot strošek za tožbo) odvisni od vrednosti zahtevka. Ti stroški so naslednji: 

  • prva obrazložena pripravljalna vloga: enako kot za tožbo (100 % glede na strošek za tožbo),

  • druga obrazložena pripravljalna vloga: 75 % glede na strošek za tožbo,

  • tretja in vsaka nadaljnja pripravljalna vloga: 50 % glede na strošek za tožbo.

Odvetniški stroški za zastopanje na obravnavah so (enako kot strošek za tožbo) odvisni od vrednosti zahtevka. Ti stroški so naslednji: 

  • prvi narok za glavno obravnavo: enako kot za tožbo (100 % glede na strošek za tožbo),

  • drugi in vsak nadaljnji narok za glavno obravnavo: 50 % glede na strošek za tožbo.

Za čas potovanja na narok in nazaj se za vsake začete pol ure zaračuna urnina v višini 14,64 EUR (v vključenim DDV). Če narok traja več kot eno uro, se za vsake začete dodatne pol ure zaračuna urnina v višini 36,60 EUR (z vključenim DDV). V zvezi z naroki se zaračunajo tudi potni stroški odvetnika (kilometrina 0,43 EUR/km, parkirnina v dejanski višini).

Materialni stroški (tiskanje, kopiranje, poštnine) se zaračunajo v dejanski višini ali pa v višini 2 % od vrednosti storitve (priprava vloge, zastopanja na naroku).

Koliko pripravljalnih vlog in koliko obravnav bo potrebnih ni mogoče vnaprej napovedati. To je odvisno od tega, kako se odvija postopek, to pa je v veliki meri odvisno tudi od ravnanj nasprotne stranke.

DOGOVOR O PLAČILU ODVETNIŠKIH STORITEV IN BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ 

Odvetniška tarifa dopušča, da se stranka in odvetnik sporazumno dogovorita tudi za drugačno plačilo, kot je določeni z Odvetniško tarifo (višje, nižje, v pavšalnem znesku za celoten postopek, v odstotku od prisojenega znseka..). 

Finančno šibkejše stranke imajo možnost zaprositi za brezplačno pravno pomoč, ki lahko krije tudi odvetniške stroške. Prošnja za brezplačno pravno pomoč se vloži na sodišče. V prošnji lahko stranka navede odvetnika, za katerega želi, da jo zastopa. Če sodišče ugodi prošnji, izda odločbo in napotnico, na podlagi katere odvetnik izvaja odvetniške storitve. V tem primeru odvetniške stroške za stranko plača sodišče. 

STROŠKI SODNEGA IZVEDENCA 

V nekaterih primerih je potrebno v postopku zaradi dokazovanja angažirati tudi sodnega izvedenca. V tem primeru mora stranka, ki predlaga dokaz z izvedencem, po pozivu sodišča vplačati tudi predujem za stroške izvedenca. 

Finančno šibkejše stranke imajo možnost zaprositi za brezplačno pravno pomoč, ki lahko krije tudi stroške sodnega izvedenca.

POVRNITEV STROŠKOV POSTOPKA 

Stranka, ki v pravdi uspe, ima pravico, da ji nasprotna stranka povrne njene stroške postopka (sodne takse, odvetniške stroške, druge stroške). In obratno, stranka, ki v pravdi izgubi, sama nosi svoje stroške, poleg tega pa mora še nasprotni stranki povrniti njene stroške postopka. 

Če stranka v postopku samo deloma uspe, se o povrniti stroškov odloča glede na delni uspeh. Primer: tožnik je s tožbo zahteval 100.000 EUR, sodišče pa mu je prisodilo 30.000 EUR. To pomeni 30 % uspeh. To hkrati pomeni, da mu mora nasprotna stranka povrniti 30 % njegovih stroškov, sam pa mora nasprotni stranki povrniti 70 % njenih stroškov. 

OPOZORILO

V tem članku so okvirno predstavljeni samo najpomembnejši stroški. V tem članku niso zajeti vsi možni stroški.

Vse objave
041 867 085