Področja dela

Socialno pravo

Socialno pravo oziroma pravo socialne varnosti je celota predpisov, s katerimi se uresničuje ustavno načelo socialne države. Gre za ureditev sistema socialnih zavarovanj, socialnega varstva in socialnih ugodnosti. Ta sistem naj bi posamezniku zagotovil vsaj kolikor toliko dostojno življenje tudi v primeru, če posameznik ni (več) zmožen sam pridobivati dohodka (na primer zaradi starosti, bolezni, invalidnosti, izgube zaposlitve itd.).

 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je urejeno v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so na primer:

 • starostna pokojnina,
 • predčasna pokojnina,
 • družinska pokojnina,
 • vdovska pokojnina,
 • invalidska pokojnina,
 • delna pokojnina,
 • dodatek za pomoč in postrežbo,
 • invalidnina za telesno okvaro,
 • pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko in delno nadomestilo
 • pravica do poklicne rehabilitacije, nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije in začasno nadomestilo
 • pravica do premestitve in nadomestilo za invalidnost
 • prevzem stroškov usposabljanja delovnega invalida zaradi ohranitve zaposlitve.

 

Zavarovanje za primer brezposelnosti

Zavarovanje za primer brezposelnosti je urejeno v Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD).

Pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti so:

 • pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti;
 • pravica do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja;
 • pravica do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev
 • pravice do starostne pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Ukrepi aktivne politike zaposlovanja (APZ)  so:

 • usposabljanje in izobraževanje;
 • nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta;
 • spodbude za zaposlovanje;
 • kreiranje delovnih mest;
 • spodbujanje samozaposlovanja.

Osebam, vključenim v ukrepe APZ, se lahko zagotavlja celotno ali delno pokrivanje stroškov vključitve z naslednjimi denarnimi prejemki:

 • dodatek za aktivnost;
 • dodatek za prevoz;
 • dodatek za stroške izobraževanja.

Subvencije za samozaposlitev se dodelijo na podlagi zaposlitvenega načrta.

 

Zdravstveno zavarovanje

Obvezo zdravstveno zavarovanje je urejeno v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavljajo v obsegu, ki ga določa zakon:

 • pravice do zdravstvenih storitev in
 • pravice do denarnih nadomestil.

Pravice do zdravstvenih storitev obsegajo storitve osnovne zdravstvene dejavnosti, storitve zobozdravstvene dejavnosti, zdravstvene storitve v določenih socialnih zavodih, storitve specialistično - ambulantne, bolnišnične in terciarne dejavnosti.

Med pravice do zdravstvenih storitev štejemo še pravico do zdraviliškega zdravljenja, obnovitvene rehabilitacije, prevoza z reševalnimi in drugimi vozili, zdravljenja v tujini, pravico do zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na recept in medicinskih pripomočkov.

Zavarovane osebe imajo iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja pravico do denarnih nadomestil in sicer:

 • nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela,
 • povračila potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev,
 • druga povračila stroškov.

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in način njihovega uveljavljanja natančneje določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 

Zavarovanje za starševsko varstvo

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSVDP-1) ureja zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo, družinske prejemke, pogoje in postopek za uveljavljanje posameznih pravic ter druga vprašanja glede izvajanja tega zakona. Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo so:

 • dopust (materinski, očetovski, starševski dopust),
 • nadomestilo,
 • pravica do krajšega delovnega časa in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva,
 • pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok,
 • nadomestilo v času odmora za dojenje in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v času odmora za dojenje.

Družinski prejemki so denarni prejemki, ki obsegajo:

 • starševski dodatek,
 • pomoč ob rojstvu otroka,
 • otroški dodatek,
 • dodatek za veliko družino,
 • dodatek za nego otroka,
 • delno plačilo za izgubljeni dohodek.

 

Socialnovarstveni prejemki

Socialnovarstveni prejemki so urejeni v Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre).

Socialnovarstvena prejemka sta:

 • denarna socialna pomoč
 • varstveni dodatek.

Druge pravice iz javnih sredstev

Druge pravice iz javnih sredstev so:

 • državna štipendija,
 • znižano plačilo vrtca,
 • subvencija malice za učence in dijake,
 • subvencija kosila za učence,
 • subvencije najemnin,
 • pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
 • pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevek k plačilu družinskega pomočnika.

 

Na področju socialnega prava nudimo zlasti naslednje odvetniške storitve:

 • pravno svetovanje,
 • zastopanje v postopkih za uveljavitev pravic iz zdravstvenega, pokojninskega, invalidskega in drugega socialnega zavarovanja
041 867 085